Pravidla ochrany soukromí

Základní shrnutí

Martina Čepová provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje služeb (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností.

Totožnost a kontaktní údaje správce 

Správcem Vašich osobních údajů je Martina Čepová, se sídlem Spojovací, 415, 391 55 Chýnov IČ: 08044961 (dále jen "správce"). Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Spojovací, 415, 391 55 Chýnov, adresa elektronické pošty martina@poselstvirostlin.cz.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem. Správce zpracovává osobní údaje svých klientů, které mu klienti poskytnou při zájmu o Produkt (kurz – Průvodce rostlinnou říší) , elektronické registraci, objednávce, resp. uzavření smlouvy o Produktu. Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že klient s poskytnutím svých osobních údajů nesouhlasí, nelze uzavřít smlouvu mezi Správcem a klientem. Za účelem rezervace jsou v nezbytném rozsahu zpracovávány prostřednictvím online registrace zákazníkovy identifikační údaje (jméno a příjmení), jeho kontaktní údaje (email, popř. telefonní číslo) a informace vztahující se k registraci, objednávce (identifikace zvoleného členství v kurzu, způsob úhrady platby včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu zákazníka a identifikace banky). V tomto rozsahu je Správce oprávněn zpracovávat tyto osobní údaje též za účelem ochrany svých práv v případě sporu s klientem. Uvedené osobní údaje budou Správcem zpracovávány a uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu, případně déle, pokud tak stanoví zákon nebo je to nezbytné k ochraně práv Správce.

Marketingové využití údajů

Správce je na základě platných právních předpisů oprávněn používat osobní údaje klienta za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních akcí či služeb obdobných těm, o které klient projevil zájem, přičemž platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany klienta. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, případně do doby, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním. Právním základem pro takové zpracování je přitom oprávněný zájem správce.

Ve všech ostatních případech zpracovává Správce osobní údaje klientů s jejich souhlasem. Jedná se typicky o případy, kdy potencionální klient souhlasí se zasíláním newsletterů či jiných sdělení ze strany Správce. Dále se jedná o případy, kdy Správce zpracovává další osobní údaje klientů, které získá v průběhu smluvního vztahu za účelem adresného nabízení služeb a produktů. Veškerá tato zpracování jsou dobrovolná a udělení či neudělení souhlasu s jejich zpracováním nemá žádný vliv na uzavření smlouvy. Pokud je souhlas udělen, uděluje se na dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování, lze jej však kdykoli odvolat.

Zajištění technické funkčnosti webových stránek

Za účelem zajištění provozu funkčnosti webových stránek Správce zpracovává v nezbytném rozsahu též logy včetně IP protokolu či cookies. Pokud zákazník či potenciální zákazník nesouhlasí se zpracováním těchto údajů, může odmítnout užití cookies v nastavení svého internetového prohlížeče, nebo odmítnout využití cookies přímo na webové stránce Správce. V takovém případě však klient bere na vědomí, že webová stránka nebo elektronický obchod nemusí správně fungovat po technické stránce a Správce za takto vzniklé potíže neodpovídá. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány a uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k zajištění funkčnosti webové stránky nebo elektronického obchodu (tj. v řádech dní, maximálně týdnů).

Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem webových stránek, včetně provozu software a ukládání dat. Jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Subdodavateli správce jsou:

  • Webnode AG (systém e-shopu);
  • Google Analytics (analýza webových stránek);

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Práva kupujícího

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasílám jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám Vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce poselstvirostlin.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;

3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 11.3.2024