Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP)

Ve VOP najdete všechny důležité právní informace týkající se prodeje online produktu - kurzu "Průvodce rostlinnou říší" prostřednictvím webových stránek www.poselstvirostlin.cz. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než se registrujete do kurzu a tím si objednáte přístup do online kurzu Průvodce rostlinnou říší. VOP obsahují i tzv. sdělení pro spotřebitele před uzavřením smlouvy ve smyslu § 1820 občanského zákoníku. Před vlastním uzavřením smlouvy projevujete svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného okénka v registračním formuláři. VOP se tím stanou součástí uzavřené smlouvy a budou pro Vás závazné. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. 

Děkuji za Váš čas, který jejich pročtení věnujete.

Obsah VOP

1. Důležité pojmy, instituty a osoby

2. Sdělení pro spotřebitele před uzavřením smlouvy

3. Objednávka a uzavření smlouvy

4. Cena, platební podmínky a storno podmínky

5. Dodací podmínky

6. Údaje o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě digitálního obsahu a jeho aktualizacích, autorská práva

7. Odstoupení od smlouvy

8. Práva z vadného plnění, reklamační řád

9. Spotřebitelské recenze

10. Závěrečná ustanovení

1. Důležité pojmy, instituty a osoby

1. Web: Webem pro účely těchto VOP rozumíme webové stránky www.poselstvirostlin.cz.

2. Digitální obsah: Jedná se o Produkty v digitální (elektronické) podobě. V mém případě je to online kurz, jehož obsahem jsou audio a video nahrávky, obrázky, pracovní listy a textové soubory na webu nebo ve formátu pdf.

3. Produkt: Produktem se rozumí digitální obsah a to zejména Pdf soubory, audio soubory, e-booky, audiovizuální záznamy kurzů (on-line kurzy).

4. Poskytovatel:

Je fyzická osoba, která poskytuje Digitální obsah nabízený na Webu. Poskytovatel je:

Martina Čepová

IČO: 08044961

Sídlo: Spojovací 415, 391 55, Chýnov

E-mail: martina@poselstvirostlin.cz

Poskytovatel je zapsaný v živnostenském rejstříku. Úřadem příslušným dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona je Městský úřad Znojmo.

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsem Vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

Pokud je v textu VOP uvedeno "Já", "Mně", "Mé" apod., myslí se tím vždy Poskytovatel.

5. Uživatel: Uživatelem je ten, kdo se Mnou jako Poskytovatelem prostřednictvím Webu uzavře smlouvu o poskytnutí digitálního obsahu (vyplní registrační formulář a přihlásí se k odebírání obsahu kurzu). Uživatelem může být jak spotřebitel, tak podnikatel nebo nepodnikající právnická osoba (například spolek).

Pokud je v textu VOP uvedeno "Vy", "Vás", "Vaše" apod., myslí se tím vždy Uživatel či Klient.

6. Spotřebitel: Spotřebitelem se podle platných právních předpisů rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, prohlašujete tím, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. Dopad to má především na možnost odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodů a na nároky z odpovědnosti za vady a vyřizování reklamací. Proto pokud jako Kupujícímu při uzavírání a plnění Smlouvy jednáte v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, práva Spotřebitele podle těchto VOP anebo uvedená v zákoně Vám nepřísluší.

7. Smlouva: Pokud je v dalším textu používán pojem "Smlouva", myslí se Smlouva o poskytování digitálního obsahu. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena Vaší objednávkou (vyplněným registračním - objednávkovým formulářem), a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP (VOP a souhlas s jejich obsahem je součástí registračního formuláře). O uzavření Smlouvy Vám zašlu e-mailem písemné potvrzení. Ustanovení VOP se použijí i v případech, kdy je Uživatel či Klient Spotřebitelem a místo odměny mi poskytuje své osobní údaje a současně jsme domluveni, že tyto údaje (typicky e-mailový kontakt) neslouží pouze k poskytnutí (zpřístupnění) Digitálního obsahu nebo plnění zákonných povinností.

8. Smlouva o poskytování Digitálního obsahu: Jde o smlouvu, kterou spolu uzavíráme. Je to nový smluvní typ (od 6.1.2023) a používá se pro prodej a poskytování Digitálního obsahu.

9. Smlouva uzavřená distančním způsobem: Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme Web a e-mail. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení či telefonní hovory) si jako Uživatel či Klient hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované Vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

10. Spotřebitelská smlouva: Je to Smlouva, ve které jako Uživatel či Klient vystupuje Spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní uživatelé či klienti. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to v těchto VOP výslovně uvedeno (tj. místo "Uživatel" či "Klient" je uvedeno "Spotřebitel").

11. Závaznost VOP: V závěru registračního - objednávkového formuláře, ještě před odesláním objednávky, dáváte svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného políčka. Tím se VOP stávají součástí Smlouvy a jsou jak pro mě, tak pro Vás závazné.

12. Rozhodné právní předpisy: Jsou to platné právní předpisy, které se použijí na Smlouvu a vztah mezi námi z této smlouvy vzniklý. Jedná se zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále též jen "NOZ") a v případech, kdy je Uživatelem či Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů. 

13. Doručování: Pokud neuvedu jinak, mohu veškerá oznámení vůči Vám zasílat formou elektronické zprávy na Váš e-mail uvedený v objednávce.

2. Sdělení pro spotřebitele před uzavřením smlouvy

Jedná se o shrnutí informací dle § 1820 NOZ.

1. Údaje o hlavních vlastnostech Digitálního obsahu jsou vždy uvedené přímo v popisu daného kurzu na Webu. Kliknutím na "O Průvodci" a "Registrace" se Vám zobrazí podrobný popis. Informace o tom, kdy je možné se do kurzu Průvodce rostlinnou říší a o ceně se Vám zobrazí při kliknutí na "Registrace".

2. Údaje o Mé totožnosti, adresa sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty jsem již uvedla výše, v čl. I. odst. 4 VOP.

3. Ceny pro různé délky členství v kurzu Průvodce rostlinnou říší jsou vždy uvedeny v jejich popisu a podle zvolené délky účasti v kurzu (tři, šest nebo devět měsíců) si také volíte příslušnou cenu za kurz. Je to cena konečná. Nejsem plátcem DPH.

4. Produkty lze hradit klasickým bankovním převodem (po registraci – objednání vám ode mě přijde email s potvrzením přijetí objednávky a s informací ohledně platby – číslo účtu, splatnost platby).

5. Produkt - Přístup do členské sekce Průvodce rostlinnou říší je vám zpřístupněn do 5ti pracovních dnů od zaplacení ceny kurzu. Obsah kurzu je zpřístupňován dle čl. V odst. 1 VOP.

6. Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy během 14 dnů od jejího uzavření. K odstoupení lze využít vzorový formulář, který tvoří přílohu VOP anebo odstoupit jakoukoli jinou formou tak, aby bylo zřejmé, od jaké Smlouvy Spotřebitel odstupuje a jakého Produktu se odstoupení týká. Bližší informace k odstoupení včetně případů nemožnosti odstoupení v čl. VII. VOP.

7. Spotřebitel má právo reklamovat vadný Produkt a tím uplatnit svá práva z vadného plnění. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VII. VOP.

8. Údaje o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě podle § 1811 odst. 2 písm. h) a i) NOZ: Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu videa (youtube), mp3, m4a, pdf nebo obdobném. Pro použití webové stránky je potřeba mít k dispozici funkční připojení k internetu a zpravidla i stažené aktualizace prohlížeče nebo programu, ve kterém budete obsah průvodce otevírat. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

9. Vyřizování stížností, orgány dohledu a státního dozoru: Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mé činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na e-mailu martina@poselstvirostlin.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Vám zašlu na Váš e-mail uvedený v objednávce. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, proto kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí především Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

10. Mimosoudní vyřizování sporů spotřebitelů: Pokud mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/ nebo Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz.

3. Objednávka a uzavření smlouvy

1. Objednávání Produktu probíhá pouze přes Web, a to konkrétně vyplněním a odesláním registračního - objednávkového formuláře. Věnujte prosím popisu kurzu Průvodce rostlinnou říší svoji pozornost a v případě, že budete mít nejasnosti, neváhejte mě ještě před objednáním kontaktovat s Vašimi doplňujícími dotazy.

2. Veškeré prezentace uvedené na Webu jsou informativního charakteru. Jako Uživatel berete na vědomí, že Produkt užíváte na vlastní riziko a že závisí pouze na Vás, jakým způsobem informace využijete a jakých výsledků dosáhnete. Jako Poskytovatel neodpovídám za vaše výsledky, které v souvislosti s užíváním Produktu zaznamenáte, ani nenesu odpovědnost za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu. Produkt nenahrazuje zdravotní péči. Pokud je v Produktu či v souvislosti s jeho poskytováním uvedeno doporučení na předchozí konzultaci s lékařem nebo jiným odborníkem, berte prosím toto doporučení vážně. Jako Poskytovatel nejsem povinna s Vámi uzavřít Smlouvu.

3. V objednávkovém formuláři jako Poskytovatel vyplníte jméno, příjmení, e-mail, zvolíte si vlastní heslo pro přihlašování do kurzu, vyberete si Produkt - délku členství v kurzu (od které se odvíjí cena kurzu-produktu) kliknutím na vybranou položku). Před odesláním objednávky máte možnost zadané údaje zkontrolovat a případně ještě opravit. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko "registrovat" pod formulářem - objednávkou. Tím se současně zavazujete k platbě za objednaný kurz Průvodce rostlinnou říší. Odesláním objednávky a jejím potvrzením je Smlouva uzavřena.

4. O přijetí e-mailu s Vaší objednávkou Vás budu informovat e-mailem zaslaným na Váš e-mail vyplněný při objednávce. Součástí tohoto e-mailu jsou také instrukce pro platbu za kurz a případně faktura.

5. Pokud už dojde k uzavření Smlouvy, jakékoli změny uzavřené Smlouvy jsou možné jen na základě dohody mezi námi, případně můžete od Smlouvy odstoupit, pokud to zákon nebo tyto VOP umožňují.

6. V pochybnostech Vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, takovou objednávkou se nadále nezabývám.

7. Objednávat Produkt na Webu je možné pouze v obdobích, která jsou uvedena na Webu. Upozorňuji, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti v důsledku nutné údržby webu, anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

4. Cena, platební podmínky a storno podmínky

1. Cena Produktu. Cena je uvedena přímo u Produktu v jeho popisu na Webu. Poskytovatel není plátce daně z přidané hodnoty. Cena je platná po celou dobu, kdy je na Webu uvedena.

2. Sjednaná cena a případné chyby v uvedené ceně: Sjednanou cenou je cena uvedená u Produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k uzavření Smlouvy. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátím.

3. Dodání Produktu až po zaplacení: Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna Vám Produkt dodat, resp. zpřístupnit vstup do členské sekce až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4. Možnosti úhrady ceny:

Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 - 2 pracovní dny): pokyny k platbě obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést své jméno a délku členství, které jste si vybrali, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

5. Splatnost ceny: Cena je splatná do 7 dní od uzavření Smlouvy, není-li v popisu Produktu nebo v pokynech v platbě/faktuře uvedeno jinak. Datum splatnosti je uvedené na v pokynech v platbě, které vám přijdou emailem (popř. ve faktuře). V případě úhrady klasickým bankovním převodem je cena zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. Produkt není možné hradit formou splátkového kalendáře.

5. Dodací podmínky

1. Možnosti dodání, zpřístupňování Digitálního obsahu a jeho rozsah: Při koupi kurzu Průvodce rostlinnou říší a zaplacení ceny kurzu bude zpřístupněn digitální obsah na webu prostřednictvím zpřístupnění členské sekce. Uživatel o této informaci bude informován na e-mail uvedený v objednávce. Na Webu může být u Digitálního obsahu uvedeno, že bude zpřístupněn jednorázově nebo postupně, po částech. Pokud je Digitální obsah zpřístupněn jednorázově, dojde k zpřístupnění v předem oznámený den na Webu a v rozsahu dle popisu Produktu na Webu. Pokud je Digitální obsah zpřístupňován postupně, budou jednotlivé části (modul) Digitálního obsahu v členské sekci zpřístupňovány postupně v konkrétní den, nebo v určené lhůtě dle předem oznámeného harmonogramu na Webu a v rozsahu dle popisu Produktu na Webu.

2. Dodací lhůta: Obsah kurzu bude zpřístupněn nejpozději do 5 dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. Zpřístupnění Digitálního obsahu probíhá podle odst. 1 tohoto článku a je popsáno v harmonogramu na Webu.

3. Náklady na dopravu (přepravné): U Digitálního obsahu tyto náklady nevznikají.

6. Údaje o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě digitálního obsahu a jeho aktualizacích, uživatelský účet, autorská práva

1. Pokud jste si zakoupili Kurz Průvodce rostlinnou říší, pak tento digitální obsah je zpřístupněn pouze Vám jako Kupujícímu, na Váš e-mail zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf, mp3, m4a či obdobném, vybavení umožňující přehrávání audio a video souborů a po celou dobu trvání Smlouvy funkční e-mail pro přijímáni zpráv a přihlašování do členské sekce. Pro připojení do členské sekce a stažení materiálu z webu je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu a zpravidla i stažené aktualizace prohlížeče nebo programu, ve kterém kurz budete otevírat. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Bez předchozího upozornění může docházet k aktualizaci Webu a tedy omezení přístupu do členské sekce.

2. Digitální obsah Vám poskytuji jako jednorázové plnění. Budete mít přístupnou nejaktuálnější verzi produktu existující v době uzavření Smlouvy. Nad rámec svých zákonných povinností nebudu poskytovat žádné aktualizace Digitálního obsahu. Jako Poskytovatel poskytnutu pouze aktualizace, které jsou nezbytné k tomu, aby byl Digitální obsah bez vad po celou dobu trvání Smlouvy. V takovém případě Vám zašlu upozornění, že je dostupná aktualizace, jakým způsobem ji můžete provést a že v případě jejího neprovedení nemáte práva z vady, která vznikne pouze v důsledku neprovedené aktualizace.

3. Produkt je vytvořen s využitím znalostí, zkušeností a roků praxe poskytovatele. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na Vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktu sami dosáhnete a jaké konkrétní kroky podniknete. Výslovně upozorňuji i na to, že úspěch závisí nejen na znalostech získaných prostřednictvím kurzu, ale i na dalších faktorech, včetně Vašich schopností. Produkt nenahrazuje osobní konzultaci. Upozorňuji, že se nejedná o zdravotní služby. Obsah produktu není specificky určen nebo navržen k diagnostice nebo léčbě jakéhokoli konkrétního fyzického nebo duševního stavu. Poskytovatel netvrdí, že je licencovaným zdravotníkem, poradcem nebo terapeutem. Své služby nabízí jako průvodkyně a informace jež předává a sdílí mají pouze inspirovat a vzdělávat s vlastním úsudkem. Kurz nediagnostikuje ani neléčí nemoci, nebo duševní problémy. Sdílené informace, návody, postupy, vedené meditace i informace nejsou náhradou za profesionální zdravotní péči. Informace které jsou obsahem jsou určeny pro všeobecné vzdělávání a nejsou určeny k nahrazení kvalifikovaného lékařského, duševního nebo psychologického poradenství. 

4. Autorská práva: Veškerý obsah Produktu (např. písemné podklady, zvukové záznamy, techniky či jiné metody předávané Poskytovatelem, údaje osobního charakteru) je chráněn autorským právem a není možné je ani jejich obsah bez Mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám, a to ani v celém či částečném rozsahu, v původní či změněné podobě. Výjimkou jsou pouze případy, kdy tak stanoví přímo zákon nebo přímo použitelný předpis (nařízení) Evropské unie. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin. Pokud jde o Digitální obsah, pak k němu poskytuji Uživateli licenci k jejich užívání pro vlastní osobní potřebu v souvislosti s konkrétním Kurzem na dobu určitou (doba zpřístupnění kurzu je totožná s délkou členství, kterou si uživatel objedná/zakoupí), počínaje jeho zpřístupněním po řádné úhradě ceny. 

Dojde-li k porušení autorských práv nebo k odstoupení od Smlouvy, poskytnutá licence se okamžikem takového porušení či účinností odstoupení ruší, neujednáme-li výslovně písemně jinak. Licence neopravňuje Uživatele k poskytování Digitálního obsahu dalším osobám, jeho dalšímu šíření anebo využívání pro výdělečné účely formou výuky/předávání získaných informací a postupů za úplatu dalším osobám. Pokud byste chtěli použít citace z mých kurzů, nad rámec tzv. zákonné licence, kontaktujte mě předem a domluvíme spolu možnosti takového použití.

5. Mlčenlivost: Jako Uživatel jste povinen zachovat mlčenlivost o (i) přístupu do členské sekce na Webu, (ii) informacích osobního charakteru o Poskytovateli či ostatních Uživatelích.

6. Doba zpřístupnění Digitálního obsahu: Pokud je na Webu uvedena doba zpřístupnění Digitálního obsahu, bude obsah zpřístupněn po tuto dobu. V případě zakoupeného členství je tato doba totožná s délkou členství, kterou si Uživatel zakoupí. V případě, že to umožňuje povaha Digitálního obsahu (např. video záznamy, e-book), může jej Uživatel po stažení užívat po neomezenou dobu pro svoji osobní potřebu při dodržování autorských práv Poskytovatele.

7. Odstoupení od smlouvy 

Odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem bez uvedení důvodů a nemožnost odstoupení od Smlouvy

1. Jako Uživatel a pokud jste zároveň Spotřebitelem, máte právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní od uzavření Smlouvy i bez udání důvodů. Lhůta 14 dní je zachována, pokud je odstoupení v této lhůtě odesláno e-mailem nebo poštou na moji adresu nebo jiným jednoznačným způsobem od Smlouvy odstoupili. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

2. Pokud by v konkrétním případě došlo k tomu, že by Uživatel odstupoval od Smlouvy s odkazem na možnost odstoupit bez udání důvodů, ale přitom by některá z podmínek splněná nebyla (např. by bylo odstoupení učiněno později než ve 14denní lhůtě), Uživatele o této nemožnosti bez odkladu, nejpozději však do 14 dní, vyrozumím. Peníze v takovém případě Uživateli vrátit nemohu.

3. Jako Uživatel nemůžete odstoupit od Smlouvy pokud již bylo započalo s Vašim předchozím výslovným souhlasem před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy s plněním, tj. zpřístupnění členské sekce na Webu. V takovém případě jste v objednávce buď (i) zaškrtli políčko "Souhlasím se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a beru na vědomí, že udělením souhlasu zaniká mé právo odstoupit od smlouvy", (ii) písemně prohlásili, že souhlasíte se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a berete na vědomí, že udělením souhlasu zaniká Vaše právo odstoupit od smlouvy (např. v e-mailu, v poznámce v platbě), kdy v takovém případě nemáte podle § 1837 písm. l) NOZ právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ani na vrácení peněz.

4. Jsou-li splněny podmínky pro možnost odstoupit od Smlouvy, je nutné abyste ve 14denní lhůtě uvedené v tomto článku v odst. 1 odeslali odstoupení e-mailem nebo poštou na moji adresu nebo jiným zřejmým písemným způsobem od Smlouvy odstoupili. Odstoupení můžete napsat (provést) úplně neformálně (ovšem musí být zřejmé, od jaké Smlouvy odstupujete, případně jakého Produktu se týká, pokud by se netýkalo veškerých současně zakoupených Produktů, anebo můžete vyplnit a poslat připravený formulář, který je uveden na poslední straně těchto VOP. V případě použití vzorového formuláře Vám potvrdím jeho přijetí nejpozději do 7 pracovních dní. 

5. K odstoupení u Digitálního obsahu, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o Produkt u Mě zakoupený. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení Vašeho odstoupení od Smlouvy. Připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz (ve formě jiného bankovního účtu), pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

Odstoupení od Smlouvy v ostatních případech a zrušení Smlouvy:

6. Jak Vy jako Uživatel, tak Já jako Poskytovatel jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

7. Jako prodávající jsem oprávněna odstoupit od Smlouvy zejména v případech:

  • v případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé kupní ceny ani do 10 dnů po její splatnosti. Smlouva se uplynutím této lhůty ruší bez dalšího a o zrušení Smlouvy Vás nebudu ani informovat.

  • v případě jiného podstatného porušení Smlouvy z Vaší strany jako kupujícího, zejména pokud zpřístupníte členskou sekci třetí osobě, či jinak neoprávněně zasáhnete do Webu, porušíte autorská práva nebo mlčenlivost.

8. Jako kupující jste oprávněni odstoupit od Smlouvy

  • pokud budu v prodlení se zpřístupněním přístupu do členské sekce, a tedy Digitálního obsahu, jste oprávněni odstoupit od Smlouvy, pokud Vám nezpřístupním členskou sekci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5ti pracovních dní, co mě vyzvete k plnění, nebo ve lhůtě na které se domluvíme. Přístup k členské sekci není poskytován automaticky, proto pokud nedostane tento přístup, je potřeba mě upozornit.

Postup při pro odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu: 

9. Jsou-li splněny podmínky pro možnost odstoupit od Smlouvy, je nutné abyste ve odstoupení učinili jednoznačným a prokazatelným způsobem, nejlépe e-mailem nebo poštou na moji adresu nebo jiným zřejmým písemným způsobem. Odstoupení můžete napsat (provést) úplně neformálně (ovšem musí být zřejmé, od jaké Smlouvy odstupujete, případně jakého Produktu se týká, pokud by se netýkalo veškerých současně zakoupených Produktů), anebo můžete vyplnit a poslat připravený formulář, který je uveden na poslední straně těchto VOP. V případě použití vzorového formuláře Vám potvrdím jeho přijetí nejpozději do 7 pracovních dní. 

K odstoupení připojte kopii dokladu o platbě, fakturu nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o Produkt u Mě zakoupený ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení Vašeho odstoupení od Smlouvy. Připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz (ve formě jiného bankovního účtu), pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili. 

10. Vrácení peněz: Nejpozději do 10 dnů od odstoupení od Smlouvy Vám vrátím peníze, které jsem od Vás přijala jako platbu za Produkt. Peníze Vám vrátím stejným způsobem, jakým jste mi je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro Vás nebyly spojeny další náklady.

11. Náklady: Jakékoli náklady, které by Vám v souvislosti s odstoupením od smlouvy případně vznikly (např. náklady spojené se zasláním oznámení o odstoupení), nesete v souladu se zákonem sami a nejsem povinna je Vám zaplatit. 

12. Odstoupíte-li jako Uživatel od Smlouvy, jste poté povinni se zdržet dalšího užívání Digitální obsahu, a to včetně jeho poskytování jakékoli třetí osobě. Je-li Vám společně s Produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z Vaší strany bez uvedení důvodů anebo k odstoupení od Smlouvy z mojí strany pro podstatné porušení Vašich povinností ze Smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webu uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti. 

13. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy, jsem oprávněna okamžitě znepřístupnit přístup k členské sekci a pokud došlo ke vzniku škody na mé straně z důvodu porušení povinností na Vaší straně, tak požadovat její náhradu. 

8. Práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Důležité paragrafy, podle kterých se při reklamaci postupuje: Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy. Jde zejména o ustanovení § 1914 až 1925. U Digitálního obsahu pak ustanovení § 2389a až 2389f a pro Spotřebitele i § 2389g až 2389s. 

K Produktu neposkytuji záruku za jakost, a to ani vůči Spotřebiteli.

2. Vady, za které nesu odpovědnost u Digitálního obsahu: Jako Poskytovatel Vám odpovídám za to, že Digitální obsah při zpřístupnění nemá vady. Pokud jde o Spotřebitele, pak Digitální obsah má vady zejména, pokud neodpovídá ustanovení § 2389i NOZ. 

3. Pokud se vada v případě spotřebitele projeví do 12 měsíců od zpřístupnění, má se za to, že Digitální obsah byl vadný již při zpřístupnění. Jako spotřebitel ale můžete práva z vadného plnění můžete uplatnit za vady, které se na Produktu projeví v době až 2 let od zpřístupnění věci. Pokud nejste v postavení v Spotřebitele, odpovídám za vady, které se projeví při zpřístupnění a pokud je vytknete bezodkladně.

3. Odstranění Vady u Spotřebitele: 

Jako Spotřebitel můžete v případě vady Digitálního obsahu požadovat následující:

  • můžete požadovat odstranění vady, pokud to není nepřiměřeně nákladné anebo nemožné

V případě, že bych vadu odmítla odstranit nebo jí neodstranila řádně nebo by se vada projevila i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste Digitální obsah nechtěli koupit) nebo by z Mého prohlášení či chování bylo zřejmé, že vadu v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro Spotřebitele neodstraním, pak můžete jako Spotřebitel požadovat:

  • přiměřenou slevu nebo
  • odstoupit od Smlouvy.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Digitálního obsahu bez vady a vadného Digitálního obsahu, který byl Uživateli poskytnut. Uživatel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada Digitálního obsahu nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

4. Uplatnění reklamace:

Reklamaci, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu. Pokud by předmětem reklamace měly být nedoručené přístupové údaje k Digitálnímu obsahu, prosím, zkontrolujte nejprve složky "hromadná pošta" nebo spam. Produkt může být nedostupný dočasně z důvodu údržby Webu nebo jeho aktualizace či výpadku.  Uplatnit reklamaci lze i zasláním prosté zprávy e-mailem, ze které je patrné kdo, co a z jakého důvodu reklamuje a jak navrhuje reklamaci vyřídit. K reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi z důvodu identifikace, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Je-li to možné a účelné pro prokázání reklamované vady, připojte k reklamaci i fotodokumentaci (printscreen obrazovky), případně jiný dokument nebo důkazní prostředek. O uplatněné reklamaci vydám Spotřebiteli písemné potvrzení, ve kterém uvedu datum, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a Váš kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

5. Reklamaci vyřídím v přiměřené době s přihlédnutím k povaze Digitálního obsahu a účelu, pro který byl Produkt požadován. Pokud jste v postavení Spotřebitele, tak k vyřízení reklamace musí dojít nejpozději v 30denní lhůtě od jejího přijetí, kdy Vás budu v této lhůtě budu i informovat o vyřízení reklamace, a to na kontaktní e-mail uvedený v potvrzení o převzetí reklamace, leda byste mi poté sdělil pro účely této informace jiný kontaktní e-mail. V potvrzení o vyřízení reklamace pro Spotřebitele v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele uvedu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy (odstranění vady) a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace

6. Vrácení zaplacené ceny a poskytnutí slevy při uznané reklamaci:

Uznám-li reklamaci jako oprávněnou a výsledkem má být sleva z již zaplacené ceny nebo vrácení zaplacené ceny, bude vrácení provedeno stejným způsobem, jako jste hradili cenu (u platby kartou pak na Vámi sdělený bankovní účet), a to nejpozději do 14 dnů od uplatnění reklamace, jde-li o reklamaci Spotřebitele uplatněnou na poskytnutí Digitálního obsahu. 

7. Vyloučení práv z odpovědnosti za vady: Práva z vadného plnění nevzniknou, pokud je vada způsobena nedodržením návodu, nesprávným užíváním či nakládáním s Produktem, pokud Vadu Uživatel sám způsobil nebo pokud Uživatel o vadě věděl před zpřístupněním Produktu. Nejsem rovněž odpovědná za vady z důvodu neprovedení nezbytných aktualizací, které Vám znemožňují Produkt užívat, nebo v případě digitálního prostředí, které není kompatibilní s Produktem. 

9. Spotřebitelské recenze

Jakékoli hodnocení Produktu nebo mě jako Poskytovatele, které je uvedeno na Webu, prodejních stránkách, mých profilech na sociálních sítích, v mailové a obdobné komunikaci, pochází od osob, kterým byl Produkt skutečně zpřístupněn. Jako Poskytovatel mám přehled o Uživatelích, kterým byl Produkt, a v případě pochybností nahlédnu do své evidence potvrzených objednávek, zda dané osobě, která mi recenzi poskytla, byl Produkt skutečně zpřístupněn. Případně jde o reference, které jsem obdržela od Uživatelů v rámci získání zpětné vazby po dodání Produktu. Recenze získávám zasláním žádosti na kontaktní e-mail Uživatelů. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které jsou mi poskytnuty, ale vybírám ty, které zveřejním.

10. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který je přístupný na Webu a s jehož seznámením vyjadřujete souhlas při objednávce Produktu.

3. Tyto VOP jsou účinné od 11. 3. 2024.

4. VOP jsem oprávněna jednostranně měnit. Rozhodující je však vždy závazné to znění, které bylo účinné v době uzavření Smlouvy.

5. Smluvní vztah mezi námi se řídí českým právem, zejména NOZ a zákonem o ochraně spotřebitele.

6. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého z ustanovení, nemá tato neplatnosti či neúčinnost vliv na ostatní ustanovení. Namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení se použije ustanovení, které je smyslem a účelem co nejvíce shodné. 

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

(Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy dle § 1837 občanského zákoníku; podrobnosti najdete v článku VII. našich všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení musí být odesláno nejpozději poslední den 3denní lhůty).

Odstoupení od smlouvy

Adresát

Martina Čepová

IČO: 08044961

Sídlo: Spojovací 415, 391 55, Chýnov

E-mail: martina@poselstvirostlin.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí tohoto digitálního obsahu (kurz Průvodce rostlinnou říší):

Datum objednání (uzavření smlouvy):

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

PRO PŘÍPAD, ŽE CHCETE PENÍZE VRÁTIT NA JINÝ ÚČET, NEŽ ZE KTERÉHO JSTE PLATILI PŘI OBJEDNÁVCE:

Peníze mi vraťte na bankovní účet vedený u …………………….banky, číslo účtu:

Datum:

Podpis (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

......................